VPBank trao tặng 2 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại địa bàn tỉnh. | VPBank

VPBank trao tặng 2 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại địa bàn tỉnh.

VPBank trao tặng 2 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại địa bàn tỉnh.

VPBank NEO