Lần thứ 8 nhận giải thưởng “Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” (STP) do BNY Mellon trao tặng | VPBank

Lần thứ 8 nhận giải thưởng “Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” (STP) do BNY Mellon trao tặng

Lần thứ 8 nhận giải thưởng “Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” (STP) do BNY Mellon trao tặng

VPBank NEO