VPBank tiếp tục được Moody’s nâng xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) từ B3 lên B2 | VPBank

VPBank tiếp tục được Moody’s nâng xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) từ B3 lên B2

VPBank tiếp tục được Moody’s nâng xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) từ B3 lên B2

VPBank NEO