Thông báo về quy định mới liên quan đến hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/ TT-NHNN ngày 30/6/2016 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (“Thông tư 17/2021/TT-NHNN”). Căn cứ theo khoản 2, Điều 3 Thông tư 17/2021/TT-NHNN, VPBank trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về quy định mới liên quan đến hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN. Cụ thể, điều khoản này quy định:

6. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 13 như sau:

“g. Thỏa thuận về việc cấp tín dụng cho chủ thẻ, bao gồm: Các hạn mức và sự thay đổi hạn mức sử dụng thẻ, bao gồm cả hạn mức thấu chi (đối với thẻ ghi nợ) và hạn mức tín dụng; lãi suất, phương thức tính lãi tiền vay, thứ tự thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay (đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được thấu chi); thời hạn cấp tín dụng, mục đích vay, thời hạn trả nợ, mức trả nợ tối thiểu, phương thức trả nợ, phí phạt khoản nợ quá hạn (nếu có). Thỏa thuận về việc cấp tín dụng cho chủ thẻ có thể được nêu trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc tại văn bản thỏa thuận riêng;”.”

So với Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 19/2016/ TT-NHNN, các điểm mới được bổ sung liên quan đến thỏa thuận về việc cấp tín dụng cho chủ thẻ theo quy định tại Thông tư 17/2021/TT-NHNN bao gồm:

  • Phương thức tính lãi tiền vay, thứ tự thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay (đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được thấu chi);
  • Mục đích vay, phí phạt khoản nợ quá hạn (nếu có).

Hiện tại, VPBank đã đề cập các nội dung theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN trong thỏa thuận cấp tín dụng cho chủ thẻ là khách hàng Doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các điều kiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng luôn không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ thanh toán không tiền mặt hoàn hảo với các giao dịch được xử lý một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật nhằm phục vụ công tác kinh doanh của Quý Doanh nghiệp được tốt hơn.

Hi vọng Quý Doanh nghiệp luôn hài lòng khi trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ tại VPBank!

Trân trọng !

VPBank NEO