Thông báo thay đổi lãi suất thẻ tín dụng VPBank

Từ ngày 25/05/2018, VPBank trân trọng thông báo việc áp dụng lãi suất mới cho các sản phẩm thẻ tín dụng sau:

Hạng thẻ

Tên thẻ

Lãi suất hiện tại
(tháng)

Lãi suất mới
(tháng)

Titan

MobiFone-VPBank Titanium
MasterCard

2.59%

2.79%

Platinum

MobiFone-VPBank Platinum
MasterCard

2.39%

2.59%

VPBank NEO