VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 6.347 tỷ đồng

Ngày 17/02/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 752/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 5.770 tỷ đồng lên 6.347,41 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank năm 2013 thông qua tại Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank.

VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank sẽ có văn bản báo cáo Thống đốc NHNN về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều lệ và có đề xuất sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới theo quy định.

Theo nội dung Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank đã được Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua ngày 24/04/2013, Ngân hàng sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2012 còn lại chưa phân phối để chia cổ tức bằng cổ phiếu và nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ cổ phần tăng thêm là 10%. Ngân hàng sẽ có thông báo cụ thể về việc chốt danh sách tới cổ đông nhận cổ tức sau khi hoàn thiện các thủ tục báo cáo việc tăng vốn điều lệ này với Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 

VPBank NEO