Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2022

2

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20220812 10: 14

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20220818 10: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/8/2022

4

A1211002

VPBANK PHUOC TIEN CDM

160 NGO GIA TU, PHUONG PHUOC TIEN, NHA TRANG, KHANH HOA

02583512179

20220818 20: 58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022

5

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20220818 18: 49

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 10: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022

7

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20220819 09: 48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022

8

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20220819 09: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022

9

A1139002

ATM VPBANK GO VAP CDM

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20220819 09: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/8/2022

10

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20220820 12: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022

11

A1268002

VPBANK SON TRA CDM

1094 NGO QUYEN, PHUONG AN HAI TAY, SON TRA, DA NANG

02363946797

20220819 15: 40

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0116001

VPBANK CHUONG DUONG

562 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HA NOI

02438729263

20220819 16: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022

13

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20220819 18: 13

 

ATM đã hoạt động bình thường

14

A1295002

VPBANK TRAN NGUYEN HAN CDM

170A TRAN NGUYEN HAN, LE CHAN, HAI PHONG

02253719885

20220820 17: 17

 

ATM đã hoạt động bình thường

15

A1149002

VPBANK LACH TRAY CDM

276B LACH TRAY, LE CHAN, HAI PHONG

02253847355

20220820 15: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

16

A0162001

VPBANK NAM SAI GON

332A HUYNH TAN PHAT, PHUONG BINH THUAN, QUAN 7, HO CHI MINH

02838722876

20220821 21: 40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022

17

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20220822 08: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022

18

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20220821 14: 38

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022

19

A1180002

VPBANK HOANG HOA THAM CDM

26 HOANG HOA THAM, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485827

20220821 12: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022

20

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG, DONG LAC, NAM SACH, HAI DUONG

02203837808

20220822 06: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022

21

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20220820 09: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/8/2022


VPBank NEO