Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/01/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A,TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20211230 14: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/01/2022

2

A0275001

VPBANK BO TRACH

TT HOAN LAO,BO TRACH,QUANG BINH

02326257999

20220104 10: 32

103h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA,DUONG KINH,HP

02253757799

20220105 3:29

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220106 11:33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/01/2022


VPBank NEO