Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Văn Chung

Theo 05 Hợp đồng, hợp đồng tín dụng số: 4742328 ký ngày 02/10/2015, hợp đồng tín dụng số: 12091366 ký ngày 21/02/2017, hợp đồng tín dụng số: LN1804160628120 ký ngày 26/04/2018, hợp đồng tín dụng số: LN1805160677508 ký ngày 22/05/2018 và hợp đồng tín dụng số: LN1807180807642 ký ngày 23/07/2018 Ông Nguyễn Văn Chung vay của VPBank tổng số tiền là 1,893,000,000 đồng, mục đích sử dụng tiền vay: Vay tiêu dùng mua sắm nội thất gia đình, bổ sung vốn kinh doanh bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và có xe cơ động khác, buôn bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô. Tài sản đảm bảo cho khoản vay được thế chấp bằng:

  • Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 100; tờ bản đồ số: 43; Tại địa chỉ: khu 6, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BT 714161, số vào sổ cấp GCN: CH00046 do UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/03/2014.
  • Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: Tách thửa đất số 101; tờ bản đồ số: 43; Tại địa chỉ: khu 6, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BT 945223, số vào sổ cấp GCN: CH00243 do UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 09/12/2014.
  • Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 133; tờ bản đồ số: 43; Tại địa chỉ: khu 7, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CD 022962, số vào sổ cấp GCN: CH00034 do UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 01/02/2016.
  • Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: Tách từ thửa đất số 104; tờ bản đồ số: 43; Tại địa chỉ: khu 6, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BO 887208, số vào sổ cấp GCN: CH00260 do UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 28/10/2013.
  • Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 126; tờ bản đồ số: 43; Tại địa chỉ: khu 7, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CN142990, số vào sổ cấp GCN: CH00050 do UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 13/03/2018.

Chi tiết theo các hợp đồng thế chấp công chứng số: 190-Quyển số 53 TP/CC-SCC/HĐGD, ký ngày 02/10/2015 tại Văn phòng công chứng số 3 tỉnh Quảng Ninh, hợp đồng thế chấp công chứng số: 357.2017, Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD, ký ngày 21/02/2017 tại Văn phòng công chứng Uông Bí, và hợp đồng thế chấp công chứng số: 1698.2018, Quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD, ký ngày 22/05/2018 tại Văn phòng công chứng Uông Bí.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Ông Nguyễn Văn Chung đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. Ngân hàng VPBank đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên, Ông Nguyễn Văn Chung vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Tạm tính đến ngày 22/10/2019 dư nợ của khoản vay nêu trên là: (Chưa kể các loại phí phạt, phí dịch vụ và truy thu ưu đãi)

  • Nợ gốc:1,546,518,162 đồng
  • Nợ lãi:133,783,319 đồng
  • Tổng cộng :1,680,301,481 đồng

Ngày 25/10/2019, VPBank đã có văn bản yêu cầu Ông Nguyễn Văn Chung bàn giao tài sản bảo đảm cho VPBank trước ngày 25/12/2019, tuy nhiên Ông Nguyễn Văn Chung đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ. Thời gian thu giữ: Sau ngày 30/09/2020, trong quá trình thu giữ, nếu Ông Nguyễn Văn Chung chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, VPBank sẽ yêu cầu cơ quan công an và chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Chung sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

VPBank NEO