Thông báo thu giữ tài sản KH Trần Phương Thảo

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2005.
 • Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ về giao dịch bảo đảm
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm
 • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LD1804302365  ký ngày 12/2/2018 và khế ước nhận nợ kèm theo giữa VPBank với bà Trần Phương Thảo và chồng là ông Nguyễn Hoàng Hiệp;
 • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 5406 ngày 06/10/2015 giữa VPBank bà Trần Phương Thảo và chồng là ông Nguyễn Hoàng Hiệp;
 • Căn cứ Hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1802060512298 ngày 12/02/2018 giữa VPBank bà Trần Phương Thảo và chồng là ông Nguyễn Hoàng Hiệp
 • Xét việc bà Trần Phương Thảo và chồng là ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

 • Thời gian thu giữ: Sau ngày 12 tháng 5 năm 2020
 • -Địa điểm thu giữ: TDP An Châu I, phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên.
 • Tài sản thu giữ:

  •   Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: thửa đất số 212B, tờ bản đồ số 48-1, có địa chỉ tại: TDP An Châu I, phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BV 859433, số vào sổ cấp GCN: CH 01634D do UBND TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 28/08/2015, thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Nguyễn Hoàng Hiệp.

  •   Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: thửa đất số 212, tờ bản đồ số 48-1, có địa chỉ tại: TDP An Châu I, phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái Nguyên; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BV 859434, số vào sổ cấp GCN: CH01633D do UBND TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 28/08/2015 thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Nguyễn Hoàng Hiệp.

 • -Lý do thu giữ: Bà Trần Phương Thảo và ông Nguyễn Hoàng Hiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả cho VPBank theo các Hợp đồng tín dụng số LN1808270891245 ký ngày 30/08/2018;  Hợp đồng tín dụng số LN1802060512298 ký ngày 12/2/2018; Hợp đồng tín dụng số 7529266 ký ngày 26/05/2016;  và Hợp đồng thẻ tín dụng số 225-P-067622 ký ngày 28/09/2017 giữa bà Trần Phương Thảo và ông Nguyễn Hoàng Hiệp với VPBank. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank xin thông báo nội dung thu giữ tài sản trên đến các Cá nhân, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện./.
VPBank NEO