Thông báo thu giữ tài sản KH Ninh Văn Linh

 • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
 • Căn cứ các hợp đồng tín dụng số LN1804020597149 ngày 05/04/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1804170631636 ngày 20/04/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1806270763996 ngày 29/06/2018 giữa VPBank với ông Ninh Văn Linh;
 • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 597149 ngày 04/4/2018 giữa VPBank với ông Ninh Văn Linh tại Văn phòng Công chứng Ngọc Ban;
 • Xét việc ông Ninh Văn Linh đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ

  Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  Thời gian thu giữ: sau ngày 05 tháng 5 năm 2020;
  Địa điểm thu giữ: tại thửa đất số 298, tờ bản đồ số: 18 địa chỉ: Ninh Xá, Yên Ninh, Tỉnh Nam Định;
  Tài sản thu giữ: “Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 298, tờ bản đồ số: 18 địa chỉ: Ninh Xá, Yên Ninh, Tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số: 470196 do UBND huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định cấp ngày 10/11/2004”;
  Lý do thu giữ: ông Ninh Văn Linh vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo các hợp đồng tín dụng số LN1804020597149 ngày 05/04/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1804170631636 ngày 20/04/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1806270763996 ngày 29/06/2018. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, chậm nhất là 15 ngày trước ngày tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ. Trong đó, có hình thức Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên bảo đảm đăng ký địa chỉ theo Hợp đồng bảo đảm và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản bảo đảm.

  Vì vậy, VPBank kính đề nghị UBND xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định niêm yết công khai nội dung thu giữ này và xác nhận khi đủ thời gian niêm yết để VPBank triển khai việc thu giữ tài sản theo đúng quy định của pháp luật.
VPBank NEO