Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Văn Khương

  • Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
  • Căn cứ Văn bản ủy quyền số 10/2018/UQ-HĐQT ngày 2/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1712190389233 ngày 03/01/2018, số 2057730 ngày 30/10/2014, và khế ước nhận nợ đính kèm ký kết giữa VPBank với ông Nguyễn Văn Khương và vợ là bà Nguyễn Thị Hương;
  • Căn cHợp đồng thế chấp số LN1712190389233 ngày 03/01/2018, số 2057730 ngày 30/10/2014 và Thỏa thuận, phụ lục đính kèm giữa Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với ông Nguyễn Văn Khương và vợ là bà Nguyễn Thị Hương;
  • Xét việc ông Nguyễn Văn Khương và vợ là bà Nguyễn Thị Hương đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  • Thời gian thu giữ: Sau ngày  28  tháng 5 năm 2020.
  • Địa điểm thu giữ: thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
  • Tài sản thu giữ:

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (thửa đất số 118, tờ bản đồ số quy hoạch phân lô) tại địa chỉ: Làn 2, Khu dân cư số 1, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 273561, do UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/04/2011 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Nguyễn Văn Khương và vợ là bà Nguyễn Thị Hương; và

+ 01 xe ô tô con màu đen, hiệu Samsung QM5 LE, số khung KNME5C2BMEP046706, Biển kiểm soát 98A-056.61 (theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô sô 002586 do công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 28/10/2014) thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Khương.

Lý do thu giữ: ông Nguyễn Văn Khương và vợ là bà Nguyễn Thị Hương đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ theo các Hợp đồng tín dụng ký kết với VPBank. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.
VPBank NEO