Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Mạnh Dương

Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;Căn cứ Văn bản ủy quyền số 04/2020/UQ-HĐQT ngày 02/03/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBank;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1706140077330 ngày 20/06/2017 và Khế ước nhận nợ lần 01/Số LN1706140077330 ngày 22/06/2017 (Số LD1717301487)

Căn cứ Giấy đăng ký vay tiêu dùng cá nhân, mở & sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử số CN/VN0010264/20170721 ngày 21/07/2017 (Số LD1720501538)

Căn cứ Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử ngày 19/12/2017 (Số Hợp đồng 324-P-1833531)

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số LN1706140077330 ngày 26/06/2017 giữa VPBank với ông Nguyễn Mạnh Dương và bà Lê Thị Lan; Số công chứng: 3765.2017/HĐGD Quyển số 01 ngày 26/06/2016 tại Văn phòng công chứng Quảng Ninh

Xét việc ông Nguyễn Mạnh Dương và bà Lê Thị Lan đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 98; Tờ bản đồ số: 42; Địa chỉ thửa đất: Tổ 23, khu 4, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 943390, Số vào sổ cấp GCN: CH01142 do UBND Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 02/07/2012; Ngày 21/06/2017 tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long đã đăng ký chuyển nhượng cho ông Nguyễn Mạnh Dương và vợ là bà Lê Thị Lan. Tài sản được thế chấp tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số LN1706140077330 ngày 26/06/2017 giữa VPBank với ông Nguyễn Mạnh Dương và bà Lê Thị Lan; Số công chứng: 3765.2017/HĐGD Quyển số 01 ngày 26/06/2016 tại Văn phòng công chứng Quảng Ninh, để xử lý thu hồi nợ.

Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Mọi công trình, tài sản khác được cải tạo, xây dựng gắn liền với thửa đất nêu trên đều thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 16 /7/2020.

 

VPBank NEO