Thông báo thu giữ tài sản KH Hà Văn Chỉnh

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số: LN1712180388439 ngày 28/12/2017; hợp đồng thẻ tín dụng số 324-P-7259558 ngày 12/03/2019 giữa Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với Ông Hà Văn Chỉnh và vợ là bà Phạm Thị Thơm;
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1712180388439 ngày 28/12/2017 giữa Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với Ông Hà Văn Chỉnh và vợ là bà Phạm Thị Thơm;
- Xét việc Ông Hà Văn Chỉnh và vợ là bà Phạm Thị Thơm đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank,

Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là VPBank), Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:
Tài sản thế chấp bị thu giữ: 01 xe ô tô, hiệu FORD RANGER, số khung: FF80JW796847, số máy: P4AT2556354, BKS: 18C-080.10 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Ông Hà Văn Chỉnh và vợ là bà Phạm Thị Thơm. Tài sản được thế chấp tại VPBank để bảo đảm cho khoản vay của Ông Hà Văn Chỉnh và vợ là bà Phạm Thị Thơm.
Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 19 tháng 06 năm 2020.


VPBank NEO