Thông báo thu giữ tài sản KH Bùi Văn Khanh

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 24/2020/UQ-HĐQT ngày 07/07/2020;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1712200393956 ngày 29/12/2017;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1734 ký ngày 26/12/2017 giữa VPBank với Ông Bùi Văn Khanh và bà Bùi Thị Ngân;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 49, tờ bản đồ số 20, địa chỉ: Xóm Cây Báy, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BR 065635, số vào sổ cấp GCN: CH 03582 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/12/2013, đứng tên Ông Bùi Văn Khanh và bà Bùi Thị Ngân. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1734, quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 26/12/2017 tại Văn phòng Công chứng Tín Phát tỉnh Hòa Bình.

Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ tài sản – địa chỉ: Xóm Cây Báy, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Lý do thu giữ: Ông Bùi Văn Khanh và bà Bùi Thị Ngân đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với VPBank, đã nhiều lần đến làm việc nhưng Ông Bùi Văn Khanh và bà Bùi Thị Ngân thiếu thiện chí, không trung thực, dẫn đến ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn của VPBank. VPBank tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 27/11/2020.

VPBank NEO