Thông báo thu giữ tài sản KH Bùi Thị Hương

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 04/2020/UQ-HĐQT ngày 02/03/2020;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1810080978240 ngày 29/10/2018;
  • Căn cứ Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử số 287-P-5108281 ký ngày 07/11/2018;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số: 2008 ký ngày 19/10/2018giữa VPBank với ông Bùi Văn Dũng;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 03, tờ bản đồ số 289 499-9-d (Tờ số 08), địa chỉ: Xóm Bo, xã Kim Bình, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (nay là xóm Bo, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CN 979174, số vào sổ cấp GCN: CS 00070 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 13/09/2018, đứng tên ông Bùi Văn Dũng. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số: 2008, quyển số 02TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 19/10/2018 tại Văn phòng Công chứng Tín Phát tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 28/11/2020.

 

VPBank NEO