Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Ông Trần Văn Sơn

THÔNG BÁO

V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm

 

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 6483505 ký ngày 27/2/2016 giữa VPBank Ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Minh;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LD1611101035 ký ngày 20/4/2016 giữa VPBank Ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Minh;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 5228/GTP lập ngày 14/08/2015 tại trụ sở Văn phòng Công chứng Phía Nam Thành phố - tỉnh Thái Nguyên;

Xét việc Ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Minh đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank.

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  • Thời gian thu giữ: Sau ngày 03 tháng 11 năm 2023
  • Địa điểm thu giữ: Xóm Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
  • Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1137, tờ bản đồ số 12, địa chỉ xã Lương Sơn, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Lương Sơn, tp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là “GCNQSDĐ”) số BP 466438, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: CH01546/CM do UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 04/7/2013 đứng tên ông Trần Văn Sơn”. Hiện tại, quyền sử dụng đất nêu trên đang được thế chấp tại ngân hàng VPBANK theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 5228/GTP lập ngày 14/08/2015 tai “Văn phòng công chứng Phía Nam Thành phố” – Tỉnh Thái Nguyên

   -   Lý do thu giữ: Ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Minh đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo các Hợp đồng tín dụng  số 6483505 ký ngày 27/2/2016 và Hợp đồng tín dụng số LD1611101035 ký ngày 20/4/2016 ký giữa Ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Minh với VPBank. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank xin thông báo nội dung thu giữ tài sản trên đến các cá nhân, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯƠNG

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XỬ LÝ NỢ PHÁP LÝ

 

 

 

PHẠM TUẤN ANH

 

 

 

 

VPBank NEO