Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Ông Nguyễn Thị Lợi

THÔNG BÁO

V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm

 

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 011/2012/HDTD-TNG được ký kết giữa VPBank Bà Nguyễn Thị Lợi.
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: H12.0309.006/HĐTC lập ngày 09/03/2012 tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Thái Nguyên.
  • Xét việc Bà Nguyễn Thị Lợi đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  • Thời gian thu giữ: Sau ngày 03 tháng 11 năm 2023
  • Địa điểm thu giữ: Phường trung thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Tài sản thu giữ: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên Thế chấp được ghi nhận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là “GCNQSDĐ”) số BC 672220 do UBND thành phố Thái Nguyên cấp ngày 08/03/2011, đứng tên Người sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Lợi.
  • Lý do thu giữ: Bà Nguyễn Thị Lợi đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo Hợp đồng cho vay hạn mức số số 011/2012/HDTD-TNG giải ngân ngày 10/03/2012. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank xin thông báo nội dung thu giữ tài sản trên đến các cá nhân, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THU HỒI NỢ KHÁCH HÀNG DN VÀ XLN PHÁP LÝ

 

 

 

 

ĐỖ HOÀNG LONG

 

 

 

VPBank NEO