Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

THÔNG BÁO THU GIỮ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

 

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  • Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
  • Căn cứ Hợp đồng cho vay số LN2102033374656 ký ngày 11/03/2021 giữa VPBank với bà Nguyễn Thị Thúy Nga.
  • Căn cứ hợp đồng thế chấp công chứng số 2041 ký ngày 09/03/2021 giữa VPBank với Bà Nguyễn Thị Thúy Nga tại văn phòng công chứng Phía Nam Thành phố - Tỉnh Thái Nguyên.
  • Xét việc bà Nguyễn Thị Thúy Nga đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  • Thời gian thu giữ: Sau ngày 27 tháng 12 năm 2022.
  • Địa điểm thu giữ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.
  • Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất có diện tích 531,6 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1069, tờ bản đồ số 18, địa chỉ tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 795472, Số vào sổ cấp GCN: 00402/CĐ do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 07/08/2018, Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 08/03/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Thúy Nga” ; “Quyền sử dụng đất có diện tích 40 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 798, tờ bản đồ số 25, địa chỉ tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 059170, Số vào sổ cấp GCN: CH02677/NCN số QĐ: 13531/QĐ-UBND do UBND TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 03/12/2012, Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 08/03/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Thúy Nga” và “Quyền sử dụng đất có diện tích 50 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 802, tờ bản đồ số 25, địa chỉ tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 059181, Số vào sổ cấp GCN: CH02688/NCN số QĐ: 13531/QĐ-UBND do UBND TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 03/12/2012, Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 08/03/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Thúy Nga”.
  • Lý do thu giữ: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả cho VPBank theo Hợp đồng cho vay số LN2102033374656 ký ngày 11/03/2021 ký giữa Bà Nguyễn Thị Thúy Nga với VPBank. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  • Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank xin thông báo nội dung thu giữ tài sản trên đến các cá nhân, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện.

 

 

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TUQ. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XỬ LÝ NỢ PHÁP LÝ

TRƯỞNG PHÒNG XLN KHCN MIỀN BẮC 02

 

 

 

 

 

 

ĐỖ HOÀNG LONG

 

VPBank NEO