Thông báo thu giữ tài sản KH bà Nguyễn Thị Việt Hà

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 05082013-041-CN ngày 09/8/2013 giữa Bà Nguyễn Thị Việt Hà và VPBank;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số: 1544/2013, vảo sổ công chứng quyển số 03-2013 ký ngày 07/8/2013 tại văn phòng công chứng Kinh Đô, TP Hà Nội giữa VPBank và bà Nguyễn Thị Việt Hà.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp bị thu giữ: - Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 06 (Diện tích: 84,1m2). Địa chỉ thửa đất tại: xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội,  thuộc quyền sở hữu/ sử dụng hợp pháp của bà Nguyễn Thị Việt Hà, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BC 206109; số vào sổ chứng nhận quyền sử dụng đất CH00112 do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 25/6/2010.

Thời gian thực hiện thu giữ: sau ngày 01/07/2022

VPBank NEO