Thông báo thu giữ tài sản KH bà Nguyễn Thị Hoa Bưởi

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1801030424658 ngày 18/01/2018, Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm kiêm phương án sử dụng vốn, hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không tài sản bảo đảm, ngân hàng điện tử ngày 03/01/2018 giữa ông Nguyễn Hải Long, bà Nguyễn Thị Hoa Bưởi và VPBank;

  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 164/2015 quyển số 01/2018/TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công chứng số 1 tỉnh Hòa Bình chứng nhận ngày 16/01/2018 giữa VPBank và bà Nguyễn Thị Hoa Bưởi, ông Nguyễn Hải Long.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp bị thu giữ: Toàn bộ quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 568, tờ bản đồ số 47, địa chỉ: tổ 17 phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 162686, số vào sổ cấp GCN: CH00210 do UBND thành phố Hòa Bình cấp ngày 24/12/2010 cho bà Nguyễn Thị Hoa Bưởi. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 164/2015 quyển số 01/2018/TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công chứng số 1 tỉnh Hòa Bình chứng nhận ngày 16/01/2018 giữa VPBank và bà Nguyễn Thị Hoa Bưởi, ông Nguyễn Hải Long

Thời gian thực hiện thu giữ: sau ngày 25/05/2022.

VPBank NEO