Thông báo thu giữ tài sản KH bà Đỗ Thị Hà và ông Bùi Hữu Nghị

Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) xin thông báo tới Khách hàng nội dung như sau:

Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPBank AMC đang xử lý thu hồi khoản nợ của Bà Đỗ Thị Hà và ông Bùi Hữu Nghị (Bà Hà và ông Nghị).

Theo các Hợp đồng tín dụng số 13175381 ngày 27/04/2017, Hợp đồng tín dụng số LN1712070362083 ngày 08/12/2017, Hợp đồng tín dụng số LN1708010136786 ngày 02/08/2017, Hợp đồng tín dụng số 10554878 ngày 30/11/2016, Bà Đỗ Thị Hà và ông Bùi Hữu Nghị vay của VPBank tổng số tiền là: 705.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ năm triệu đồng chẵn./.). Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh hàng mã và Vay tiêu dùng.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 5, tờ bản đồ số: 1, địa chỉ tại: Gốc Xanh, xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CĐ 264390, số vào sổ cấp GCN: 00299 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 08/12/2016, tặng cho bà Đỗ Thị Hà ngày 02/01/2017 tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Thủy – Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số 1072, quyển số: 02/2017, TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 26/4/2017 tại Văn phòng Công chứng số 1 tỉnh Hòa Bình.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Bà Hà và ông Nghị đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn, cụ thể như sau:

- Thời điểm chuyển nợ quá hạn: Từ ngày 30/10/2018.

- Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn: bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

- Tạm tính đến ngày 12/09/2019, dư nợ của khoản vay nêu trên là:

- Nợ gốc: - Nợ lãi: - Tổng: 581,960,174 VNĐ; 112,233,606 VNĐ; 694,193,780 VNĐ.

(*) Dư nợ nêu trên chưa bao gồm tiền lãi phát sinh, lãi truy thu phần ưu đãi lãi suất, phí phạt trả nợ trước hạn.

Ngày / /2019 Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu Bà Hà và ông Nghị bàn giao tài sản bảo đảm cho Công ty chúng tôi trước ngày / /2019, tuy nhiên Bà Hà và ông Nghị đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ.

Ø Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm

Ø Thời hạn thu giữ: Sau ngày / /2019

Ø Thông tin liên hệ: Ông Bùi Mạnh Thắng – Chuyên viên XLN - Điện thoại: 0936.165.881.

Trong quá trình thu giữ, nếu Bà Hà và ông Nghị hoặc bất kỳ cá nhân nào khác có hành vi chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Hà và ông Nghị sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Vậy, Công ty chúng tôi xin thông báo để Bà Đỗ Thị Hà và ông Bùi Hữu Nghị biết.
VPBank NEO