Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Ngọc Đức

- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Văn bản ủy quyền số 172/2020/UQ-GĐTT ngày 30/07/2020 của giám đốc trung tâm XLN pháp lý;
- Căn cứ Theo Hợp đồng cho vay số 12825367 ngày 05/04/2017; hợp đồng thẻ tín dụng số 118-P-1007896 ngày 29/03/2019 giữa VPBank với Ông Nguyễn Ngọc Đức và vợ là bà Ngô Thị Thanh Huyền;
- Căn cứ Theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số 12825367 ngày 05/04/2017 giữa VPBank với Ông Nguyễn Ngọc Đức và vợ là bà Ngô Thị Thanh Huyền;
- Xét việc Ông Nguyễn Ngọc Đức và vợ là bà Ngô Thị Thanh Huyền đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank;

 Trung tâm xử lý nợ pháp lý thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp bị thu giữ: 01 xe ô tô, hiệu HUYNDAI I10, số khung: 41CAFM107294, số máy: G4LAFM675005, BKS: 30A-762.88 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Ông Nguyễn Ngọc Đức và vợ là bà Ngô Thị Thanh Huyền. Tài sản được thế chấp tại VPBank để bảo đảm cho khoản vay của Ông Nguyễn Ngọc Đức và vợ là bà Ngô Thị Thanh Huyền.
Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 09 tháng 02 năm 2021.

 
VPBank NEO