Thông báo thu giữ tài sản KH Đinh Văn Hùng

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 04/2020/UQ-HĐQT ngày 02/03/2020;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 6781652 ngày 15/04/2016;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 12558677 ngày 18/03/2017;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số 603, quyển số 01/2016 TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 11/04/2016 giữa VPBank với Ông Đinh Văn Hùng và bà Bùi Thị Hòa;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 254, tờ bản đồ số: 64, địa chỉ tại: Xóm Thung, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BS 633611, số vào sổ cấp GCN: CH 13751 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/12/2013, đứng tên Ông Đinh Văn Hùng và bà Bùi Thị Hòa. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số 603, quyển số 01/2016 TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 11/04/2016 tại Văn phòng Công chứng Số 1 tỉnh Hòa Bình. 

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 09/06/2020.

VPBank NEO