Thông báo thu giữ tài sản của ông Nguyễn Minh Sơn

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 10/2018/UQ-HĐQT ngày 02/03/2018;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 9309051 ký ngày 26/09/2016;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng: 2906/2016, quyển số 03-2016 TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 24/09/2016 giữa VPBank với Ông Nguyễn Minh Sơn và Bà Nguyễn Thị Ninh;
  • Xét việc Ông Nguyễn Minh Sơn và Bà Nguyễn Thị Ninh đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank;

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ căn hộ chung cư số 1624 tại thửa đất số CT12; tờ bản đồ số: ./. địa chỉ: Căn hộ chung cư số 1624, tòa nhà CT12B, khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Ông Nguyễn Minh Sơn và Bà Nguyễn Thị Ninh theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CĐ552919, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS 13771 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 14/06/2016 đứng tên Ông Nguyễn Minh Sơn và Bà Nguyễn Thị Ninh. Chi tiết theo hợp đồng thế chấp số 2906/2016, quyển số 03-2016 TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 24/09/2016 tại Văn phòng công chứng Kinh Đô, TP Hà Nội.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 15/06/2018.

 

VPBank NEO