Thông báo thu giữ tài sản của ông Trần Văn Nam

- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số: 7638555 ký ngày 15/06/2016 giữa Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Nam Từ Liêm với Ông Trần Văn Nam và Bà Nguyễn Thanh Thảo.

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp số: 1787/2016 ký ngày 19/06/2016 giữa Ngân Hàng VPBank, tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tú với Ông Trần Văn Nam và Bà Nguyễn Thanh Thảo.

- Căn cứ Hợp đồng mua bán nợ số 8057/2017/MBN.VAMC2-VPBANK  ngày 20 tháng 06 năm 2017 giữa VAMC với VPBank.

- Căn cứ Hợp đồng ủy quyền số 8058/2017/MBN.VAMC2-VPBANK ngày 20 tháng 06 năm 2017 giữa VAMC với VPBank.

- Căn cứ Hợp đồng ủy thác thu hồi số 53/HĐUT/VPB – VPBAMC ký ngày 01/09/2012 giữa Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC).

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Cầu Đơ 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; thửa đất số: 28, tờ bản đồ số: 05 thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng của Ông Trần Văn Nam và Bà Nguyễn Thanh Thảo theo giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng số BĐ 681961, Số vào sổ cấp GCN: CH-00642 do UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cấp ngày 21/07/2011; Ngày 10/06/2016, tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh quận Hà Đông, chuyển nhượng cho Bà Nguyễn Thanh Thảo và Ông Trần Văn Nam. Tài sản được thế chấp tại VPBank để bảo đảm cho khoản vay của Ông Trần Văn Nam và Bà Nguyễn Thanh Thảo. 

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của VPBank.

 

VPBank NEO