CBTT HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan - SMBC Chi nhánh Hồ Chí Minh