Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2024