CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung và việc ký kết hợp đồng sửa đổi lần thứ nhất của Hợp đồng mua cổ phần giữa VPBank và SMBC