CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền