CBTT NQ HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty Chứng khoán VPBank