CBTT NQ HĐQT thông qua giao dịch với công ty con – OPES