CBTT NQ HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan – SMBC Singapore