CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm Chi nhánh Quận 2