CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên và địa điểm chi nhánh Bến Thành