CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Xương Giang