CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan – OPES