CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua các hợp đồng, thỏa thuận giữa VPBank và bên liên quan - Công ty chứng khoán VPBank