Thông báo về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Thạnh Mỹ Lợi - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh