Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Thanh Xuân - Chi nhánh Kinh Đô