Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Khánh Hội - Chi nhánh Hồ Chí Minh