Thông báo thành lập Phòng Giao dịch Thạch Thất – Chi nhánh Sơn Tây