Thông báo thành lập Phòng Giao dịch Chí Linh – Chi nhánh Hải Dương