Thông báo của SGDCK Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản