Thông báo của SGDCK HCM về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023