Thông báo của SGDCK HCM về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.