Thông báo của SGDCK HCM về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền