Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2023