Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán