NQ HĐQT về thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES.